Patiëntvriendelijker maken Oncologie-ruimten

Projectplan:
Omschrijving van het plan: Patiëntvriendelijker maken Oncologie-ruimten in Reinier de Graaf ‘’een heling environment binnen oncologie creëren’’

Er is steeds meer te doen rondom de vraag wat de invloed van de omgeving is op het welzijn en herstel van patiënten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een ziekenhuisomgeving waar rekening gehouden wordt met een Healing environment (gebruik van kleur, geluid, planten e.d.) bijdraagt aan een gevoel van welbevinden en een spoediger herstel van de patiënt. Voor met name patiënten die regelmatig terugkomen en/of ernstig ziek zijn is zo’n omgeving van belang. Dit blijkt ook uit het promotieonderzoek aan de TU Delft uit 2016 van dr. Milee van Gelder, onder de titel ‘’Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen - Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten’’.

In ons nieuwe ziekenhuis in Delft is in de algemene publieke ruimten veel aandacht besteed aan aankleding, gebruik van natuurlijke materialen en kleur. Hierdoor is een meer huiselijke en prettige sfeer ontstaan waardoor mensen zich sneller thuis en op hun gemak voelen. Om vooral praktische redenen zijn patiëntruimtes meer klinisch ingericht (wit, steriel en vrij kaal). Dat is ook het geval in veel andere nieuwe ziekenhuizen, zoals blijkt uit het genoemde promotieonderzoek.

Oncologie-patiënten verblijven vaak langere tijd in ons ziekenhuis, zowel op de polikliniek, als bij de dagbehandeling voor cytostatica (chemotherapie)-toediening en op de verpleegafdelingen. Wij hebben ons tot doel gesteld om deze ruimten prettiger te maken voor zowel patiënt, bezoeker als zorgprofessional. Dit zal er mede toe moeten leiden dat de patiënt zich ondanks zijn ernstige ziekte prettiger in de behandelomgeving voelt en wij hopen dat daardoor ook een spoediger herstel kan plaatsvinden.  Binnen Reinier hebben directie, management en medische staf gekozen om in 2018 te onderzoeken op welke wijze wij de patiëntruimten van oncologische patiënten meer volgens de principes van Healing environment kunnen inrichten. Sinds maart 2018 is een projectgroep met vertegenwoordigers van medici, verpleegkundigen, facilitair bedrijf, patiënten-adviesraad en management begonnen om hier onderzoek naar te doen. Deze projectgroep heeft literatuur- en internetonderzoek gedaan, gerichte patiëntenenquête gehouden, een moodboard gemaakt en een advies geformuleerd. Op basis hiervan is EGM, het architectenbureau van Reinier de Graaf, gevraagd om een voorstel te ontwikkelen voor aanpassing, aankleding en eventueel ook herinrichting van de chemotherapieruimten van de Dagbehandeling Oncologie en enkele inpandige spreek-onderzoekskamers van de poli oncologie/mamma-chirurgie. Zij zullen onder andere de mogelijkheden tot het creëren van een chemo-tuin bij de Dagbehandeling nader uitwerken (in de buitenlucht, naast de huidige Dagbehandeling). De verwachting is dat EGM begin juli diverse voorstellen heeft uitgewerkt.

Doelstelling van het project:
Een meer natuurlijke en huiselijke omgeving creëren op de Dagbehandeling oncologie en polikliniek oncologie/mamma-chirurgie die bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn en herstel van de patiënt.

 

Waarom is uw project van belang:
Voor patiënten die zo goed mogelijk willen herstellen tijdens en na hun behandeling is de Healing environment een omgeving die bijdraagt aan het herstel van de patiënt en minder stress oplevert.

In tegenstelling tot de klinische (patiënten)ruimten biedt de Healing environment een omgeving waarin zieke mensen sneller herstellen, er minder complicaties zijn, de ligduur mogelijk verkort wordt en een beter welzijn voor de patiënt gerealiseerd wordt. Daarnaast biedt een dergelijke omgeving ook rust en stressvermindering voor de zorgprofessionals die zich dagelijks voor deze ernstig zieke patiënten inzetten.

 

Doelgroep(en):
In dit project richten we ons in eerste instantie kleinschalig op de Dagbehandeling Oncologie en poli oncologie/mamma-chirurgie waarbij wij als een pilot de toedieningsruimten cytostatica en enkele spreek-behandelkamers willen aanpassen. De verwachting is dat dit tot een succesvol resultaat leidt, de opmaat tot het vervolgens ook aanpassen van andere ruimten binnen het oncologisch centrum Reinier de Graaf.

 

Looptijd (start- en einddatum):
Het project loopt in eerste instantie tot eind 2018. Het voorstel van EGM zal door de projectgroep nog voor de zomervakantie 2018 ter goedkeuring aan het management en directie worden aangeboden. Na akkoord zal de daadwerkelijke uitvoering in de periode sept-nov. De gewenste uitrol naar andere ruimten binnen het oncologisch centrum zal in 2019 een vervolg krijgen. Gezien de beperkte middelen voor aanpassing van ruimten in het ziekenhuisbudget, gaan wij op zoek naar sponsoring en subsidiemogelijkheden voor zowel 2018 als later ook de verdere uitrol in 2019.

 

Eventuele samenwerkingspartners:
De projectgroep bestaat uit medewerkers van: dagbehandeling, mammapoli, Facilitair bedrijf, Kwaliteit & veiligheid en Infectiepreventie. Er zijn hoofden, medisch specialisten, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, patiënten en leden van de cliëntenraad betrokken. Voor de verdere uitwerking van de plannen is de samenwerking opnieuw gezocht met het architectenbureau EGM. Voor de realisatie van de uiteindelijk goedgekeurde plannen maken wij graag gebruik van de eerder aangeboden diensten van de schilder Paul Sosef uit het Westland. Met hem is reeds in het voorjaar 2018 contact geweest door de projectleider. Daarnaast zijn wij voor de fase 2018 op zoek naar sponsoring vanuit het Westland en voor de verdere uitrol in 2019 voor overige oncologische ruimten naar sponsoring vanuit Westland, Delft en de andere verzorgingsgebieden van ons ziekenhuis.

Verwachte resultaten:
Zie kopje belang van het project.

 

Financiën:
Benodigd bedrag, inclusief specificatie daarvan:

Het is nog lastig om het benodigde bedrag in te vullen omdat er eerst keuzes moeten worden gemaakt wat we gaan toepassen. Het gaat het om kleurgebruik, extra licht, inrichting en objecten. Daarnaast hopen wij een chemotuin te kunnen realiseren, een buitenruimte waar patiënten kunnen verblijven terwijl ze behandeling met chemotherapie krijgen toegediend. Dit zou mogelijk gerealiseerd kunnen worden op een dakterras direct naast de huidige chemotherapie-dagbehandeling. Deze plannen worden in juni uitgewerkt door EGM. Daaruit zal ook het uiteindelijke kostenplaatje blijken.

Naast de aangeboden diensten van schilder Paul Sosef verwachten wij kosten voor het uitwerken van het gekozen thema door de binnenhuisarchitect van EGM, kosten voor de aanschaf van materialen en inrichting en uitgaven voor het inhuren van vaklieden voor het realiseren van de plannen. Een voorzichtige inschatting is dat de totale kosten zullen liggen tussen 40k en 60k. Dit resulteert ten slotte ook in een visueel (thema) plan voor de verdere uitrol in het Oncologisch centrum in 2019.

 

Geplande startdatum:         
Na akkoord van de directie verwachten wij de definitieve plannen in de 2ehelft 2018 te kunnen realiseren.